Monday, 26 May 2008

Chủ nghĩa thiết kế sáng tạo "đấu với" lý thuyết tiến hoá

Quá trình tiến hóa nhân loại (cùng với quá trình chọn lọc tự nhiên) là một chủ đề tranh luận không thể đi đến kết luận. Kể từ tác phẩm “Về Nguồn gốc các chủng loại” do một nhà khoa học được uy tín Charles Darwin cho xuất bản vào giới khoa học (thế kỷ XIX), lý thuyết tiến hóa đã trở thành một lý luận phổ biến nhất để giải thích sự ra đời của nhân loại. Theo lý thuyết này, nhân loại đã tiến hoá từ những chủng loại khỉ, dù bây giờ người ta vẫn cần thêm nhiều bằng chứng nữa để bổ sung lý thuyết này.

Trong mấy thập kỷ nay dư luận xã hội chưa nhất trí (nhất là ở những đất nước sùng đạo, chẳng hạn như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ) rằng quá trình tiến hóa là một lý thuyết hợp lý nhất hay không. Quả thật, rất nhiều cuộc thăm dò cho rằng không ít người cũng tin rằng nhân loại không hề trải qua quá trình tiến hóa từ khỉ, thay thế đã được tạo ra trái đất bởi một “đấng tối cao”. Những người thuộc phong trào “thiết kế sáng tạo” (hoặc thuyết sáng tạo) chỉ trích những lỗ trên hồ sơ hóa thạch để đề ra một quan điểm khác.

Tuy nhiên “lý thuyết” khác này cũng không được chứng minh. Bạn đi đâu, sưu tập những mẫu vật gì để cung cấp bằng chứng ủng hộ một ý tưởng kỳ diệu?

Thực sự, những người chống lại lý thuyết tiến hóa từ vị trí này đang duy trì một “lý thuyết” yếu kém. Ví dụ, nếu các chủng loại khác nhau đã xuất hiện cùng một lúc thì nhân loại và khủng long đã phải tồn tại cùng nhau (!). Mặt khác, nếu chúng ta công nhận hai loài này (cũng như nhiều chủng loại khác) thuộc những thời đại khác nhau (tất nhiên nhân loại đã ra đời sau), thì nhân loại và tất cả các chủng loại mới đã ra đời bằng cách gì? Câu này không thể được trả lời qua sự mê tín.

No comments: